Tekniske aksjeanalyser i praksis

Tekniske aksjeanalyser er de mest brukte analysene blant aksjetradere. I dag finnes det flere meglerhus som tilbyr tekniske aksjeanalyser, men det er mange fordeler med å vite hvordan denne analysemetoden fungerer. Det kan blant annet gi deg en bedre forståelse av analysene, i tillegg til at du kan lage dine egne analyser.

teknisk aksjeanalyse

Din kapital er i fare. Andre kostnader kan komme i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Hva er teknisk analyse?

Teknisk aksjeanalyse er en analysemetode som skiller seg ut på flere måter i forhold til klassiske økonomiske analysemetoder. Først og fremst fordi teknisk aksjeanalyse er en kvantitativ analysemetode, mens de klassiske metodene er kvalitative. Videre er teknisk aksjeanalyse deskriptiv, mens fundamentale aksjeanalyser er normative. I tillegg er tidshorisonten annerledes. En teknisk analyse kan fortelle noe om potensiell kursutvikling på kort sikt, mens en fundamental aksjeanalyse kan si noe om hvordan kursutviklingen kan bli på mellomlang til lang sikt. Det gjør at teknisk aksjeanalyse passer godt for aksjetrading.

Tekniske aksjeanalyser

Tekniske aksjeanalyser forsøker å fange markedsentimentet. Det vil si at den har som mål å finne ut hva markedet mener om de ulike kursnivåene. Markedet fungerer slik at dersom en aksje er billig, vil det bli økt kjøpspress, som igjen fører til at aksjekursen stiger. Dersom en aksje derimot er dyr vil det føre til salgspress, som igjen fører til at aksjekursen faller. Disse kursnivåene hvor kursutviklingen snur fra stigende utvikling til fallende utvikling eller motsatt er veldig viktige nivåer når du driver med tekniske aksjeanalyser. Disse kursnivåene kan nemlig være tekniske støttenivåer eller tekniske motstandsnivåer.

Støtte og motstand

Dersom kursutviklingen har falt, for så å snu rundt samme kursnivå to ganger har man en teknisk støtte. Kursen kan ha snudd på dette nivået flere ganger, og det kan indikere at den tekniske støtten er sterkere. Noe som også er viktig i tilfeller som dette, er å undersøke hvordan volumutviklingen er. Teorien bak den tekniske støtten er at når aksjenkursen faller til et gitt nivå, vil markedet begynne å vurdere aksjekursen som lav. Altså at aksjen er billig priset, noe som igjen er et godt kjøpsnivå. Motsatt vil det være når det gjelder tekniske motstandsnivåer. Her vil markedet vurdere en aksje som dyr når den når et gitt kursnivå. Det vil føre til at investorene vil sikre gevinster og selge seg ut. Det gir igjen fallende aksjekurs.

Tekniske formasjoner

Tekniske formasjoner er også viktig innenfor teknisk aksjeanalyse. Det finnes flere ulike hovedgrupper av disse. Vi har vendeformasjoner som angir at et trendskrifte er sannsynlig, i tillegg finnes det fortsettende formasjoner som ofte indikerer at kursutviklingen vil fortsette i samme trend. Disse formasjonene er det mange daytradere som følger med på, og ofte kan man få store kursutslag når aksjekursen gjør et etablert brudd ut av formasjonen.

Glidende gjennomsnitt

Tekniske trender er også viktige begreper. En av de beste måtene å finne tekniske trender på er å bruke glidende gjennomsnitt. Dette er en analysemetode som du finner automatisert i de fleste analyseprogram. Ved å bruke et kortsiktig glidende gjennomsnitt og et langsiktig glidende gjennomsnitt vil man kunne se om en aksjekurs er inne i en stigende trend eller fallende trend. Denne analysemetoden kan også fortelle noe om når en stigende trend holder på å bli fallende, eller omvendt.

Tekniske indikatorer

For å kunne tolke tekniske formasjoner, tekniske trender eller støtte og motstandsnivåer med høyere presisjon brukes det ofte forskjellige tekniske indikatorer. De mest kjente er Relative Strength Index og Moving Averange Convergence Divergence, eller forkortet RSI og MACD. Ved å bruke disse sammen med formasjonsanalyse og trendanalyse kan man få en langt bedre treffsikkerhet på de tekniske aksjeanalysene.

Kjøp og salgssignaler

Noe av det viktigste man kan få ut av tekniske aksjeanalyser er kjøpssignaler og salgssignaler. Ved å ha en tradingstrategi og bruke disse nivåene kan man time kjøpene bedre, noe som kan gi bedre avkastning på investeringene.

Bare for aksjer?

Teknisk analyse gjelder også for andre typer finansielle instrumenter. Det er veldig vanlig at teknisk analyse blir brukt til valutatrading og analysering av indekser. I tillegg kan det brukes til analyse av råvarer. Det gjør at teknisk analyse er veldig utbredt og det blir ofte brukt av investorer som driver med CFD trading.

Copyright Themeglory. All rights reserved. | Powered by Themeglory